ســعــدی استاد سخن

همه عمر بر ندارم سر از اين خمار مستي **** که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستي